(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
32

17. In de classicale vergaderinghen dewelcke laetst voor den particulieren synodum ghehouden werden, sullen die worden vercoren welcke totten particularen synodum gaen sullen.