(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
16

1. Om goede ende wettelicke ordeninghe in de ghereformeerde ghemeynte deser Nederlanden te stellen is nut ghevonden dat vierderley kerckelicke versamelinghen ghehouden worden, ten Ien den kerckenraet in een yeghelicker ghemeynte, ten IIen de classicale vergaderinghe, ten IIIen de particuliere synoden, ten IIIIen de generale ofte nationale synoden.