Bijlage 35

(bij art. 65 K.O.)

 

Instructie voor de kerk die een predikant voor de pastorale verzorging van dove en slechthorende (DSH) gemeenteleden beroept

1. Deze kerk beroept op voordracht van deputaten voor pastorale verzorging van DSH-gemeenteleden een predikant voor de pastorale verzorging van de DSH-broeders en zusters in het midden van de kerken. Indien de kerk, ook na overleg met de deputaten, niet kan instemmen met de voordracht, zal zij wachten op een andere voordracht van de deputaten;
2. zij oefent volgens de kerkelijke regels opzicht en tucht over de predikant, maar zij gaat niet over tot tuchtmaatregelen dan na overleg met de deputaten;
3. zij vraagt haar classis om goedkeuring van de regeling die getroffen is voor de verhouding waarin de DSH-predikant tot haar staat;
4. zij sluit een overeenkomst met de Vereniging Samenwerking Emeritering met het oog op de verplichtingen krachtens art. 13 KO jegens de DSH-predikant; de kosten voortvloeiende uit deze overeenkomst komen voor rekening van de kerken gezamenlijk, vertegenwoordigd door de deputaten;
5. zijstelt de DSH-predikant in de gelegenheid eenmaal per jaar een vergadering van de kerkeraad bij te wonen alsmede een vergadering van de kerkeraad met de diakenen en de kerkeraadsvergadering waarin de jaarlijkse kerkvisitatie wordt gehouden; verder nodigt zij de predikant uit om tweemaal per jaar in haar midden voor te gaan in de dienst des Woords;
6. zij wijst een vertegenwoordiger (met een secundus) aan om als adviserend lid de vergaderingen van de deputaten bij te wonen;
7. zij past in overleg met de deputaten het bestaande formulier voor de bevestiging van dienaren des Woords zodanig aan dat het gebruikt kan worden bij de bevestiging van de DSH-predikant;
8. zij rapporteert aan de generale synode en voegt haar rapport bij dat van de deputaten.

(Ommen 1993, art. 41-4)