Bijlage 27a

(bij art. 46 K.O.)

 

Huishoudelijke regeling voor generale synoden

1 Samenroepende kerk

De samenroepende kerk zal, in overleg met deputaten voor voorbereiding van de volgende synode en zoveel mogelijk in overeenstemming met eventuele aanwijzingen door de vorige synode gegeven:
1 met advies van de classis tijd en plaats van de eerstkomende synode vaststellen;
2 twaalf maanden voor de datum van de synode een oproep doen uitgaan door aan alle kerken, classes en particuliere synoden bekend te maken:
a. de vastgestelde tijd en plaats van de eerstkomende synode, 1)
b. het postadres waar stukken voor het agendum worden ingewacht,
c. dat zes maanden voor de aanvang van de synode een eerste informatie zal worden verstrekt over de zaken van het agendum voor de synodale vergadering,
d. de sluitingsdatum voor het indienen van stukken voor het agendum en deze stellen op drie weken voor de vastgestelde tijd van aanvang van de synode. De synode zal zelf beoordelen of zij na de sluitingsdatum in bijzondere gevallen nog stukken zal aanvaarden en in behandeling nemen;
3 voorzieningen treffen die een efficiënt werken van de synode mogelijk maken; hierbij dient aandacht te worden besteed zowel aan een goede accommodatie voor het houden van de plenaire zittingen, het werk van de commissies en de administratieve dienstverlening als aan de huisvesting en verzorging van de leden van de synode; 2)
4 de gewone hoogleraren van de Theologische Universiteit uitnodigen ter synode vóór het geven van eventuele adviezen;
5 zes maanden voor de datum van de synode de eerste informatie omtrent de zaken van het agendum verstrekken aan alle kerken, classes en particuliere synoden, alsmede aan deputaten voor de betrekkingen met buitenlandse kerken, ter kennisgeving aan deze kerken. Zij stelt hiertoe een lijst samen, die
a. is ingedeeld in vaste rubrieken naar het volgende grondpatroon:
1. Leer
2. Kerkregering
3. Eredienst
4. Evangelisatie en zending
5. Theologische Universiteit
6. Binnenlandse betrekkingen
7. Buitenlandse kerken
8. Hoge Overheid
9. Synodalia
10. Particularia
11. Varia
b. een duidelijke omschrijving bevat van de hoofdinhoud van voorstellen en verzoeken;
6 twee maanden voor de datum van de synode
a. de lijst van zaken voor het agendum toezenden aan alle kerken, classes en particuliere synoden, alsmede aan deputaten betrekkingen met buitenlandse kerken, ter kennisgeving van deze kerken;
b. dezelfde lijst, de deputatenrapporten en de huishoudelijke regeling voor generale synoden toezenden zowel aan de door de particuliere synoden benoemde primi-afgevaardigden als aan de gewone hoogleraren van de Theologische Universiteit.De lijst zal op dezelfde wijze worden samengesteld als onder 1.5 a en b is genoemd, aangevuld met de sedert de eerste informatie ingekomen zaken voor het agendum;
7 op dezelfde tijdstippen als genoemd onder 1.5 en 1.6 de gereformeerde pers informeren omtrent de zaken van het agendum, met dien verstande dat deze gegevens worden verstrekt voorzover zij niet vertrouwelijk zijn;
8 in overleg met het Archief- en Documentatiecentrum zorg dragen dat de in het generale archief voor het synodale werk beschikbaar gehouden exemplaren van de Acta en Handelingen van de voorgaande synoden sedert 1892 ter plaatse van de vergadering aanwezig zijn;
9 na de sluitingsdatum voor het indienen van de stukken het concept-agendum vaststellen; in dit concept-agendum worden alle kerkordelijk overeengekomen punten opgenomen 3) en de bijbehorende lijst van ingekomen stukken, aangevuld met wat tot de sluitingsdatum is binnengekomen;
10 twee weken voor de opening van de synode een uitnodiging sturen aan de primi-afgevaardigden en aan de adviseurs, met mededelingen over plaats en tijd van bidstond en opening van synode en over logiesadressen;
11 op de avond voorafgaande aan de opening van de synode een bidstond beleggen en als voorganger in deze dienst uitnodigen de preses, of, bij verhindering van deze, de assessor van de laatstgehouden synode;
12 op de vastgestelde tijd en plaats:
a. de synode op christelijke wijze openen
b. de credentiebrieven onderzoeken en daarover rapport uitbrengen,
c. de verkiezing leiden van het moderamen, achtereenvolgens van de preses, de assessor, de eerste en de tweede scriba,
d. de leiding overdragen aan de door de generale synode gekozen preses,
e. het agendum met alle bijbehorende stukken overdragen aan het moderamen, het moderamen in kennis stellen van alles wat gedaan is om “een efficiënt werken van de synode mogelijk te maken” (zie 1.3 en 10)
f. wanneer na de constituering van de vergadering het moderamen zich terugtrekt voor de voorlopige planning van de agenda, een voorlichtingsmoment voor de overige afgevaardigden creëren, te verzorgen door deputaten voor voorbereiding van de volgende synode, met het doel technische voorlichting te geven over de werkwijze van de synode.

2 Moderamen

Het moderamen zal
1. bestaan uit een preses, een assessor, een eerste scriba en een tweede scriba. De preses leidt de zittingen van de synode overeenkomstig hetgeen bepaald is in art. 34 K.O.
Krachtens zijn verantwoordelijkheid voor een ordelijke en efficiënte wijze van werken tijdens de plenaire zittingen ziet hij toe ook op de arbeid ter voorbereiding van die zittingen.
De assessor staat de preses bij in de leiding en vervangt hem in voorkomende gevallen. Hij behartigt in overleg met de quaestor synodi de materiële en financiële belangen van de synode.
Hij draagt er zorg voor, dat de voor het archief bestemde stukken aan de archivaris ter hand worden gesteld en hij geeft adviezen aan de commissies, indien deze dat verzoeken.
De eerste scriba houdt aantekening van het verhandelde. Hij maakt de Acta en Handelingen gereed. Telkens wanneer een gedeelte in concept gereed is, legt hij dit ter vaststelling aan de vergadering voor. Hij verzendt binnen een week de vastgestelde tekst als zetklare kopij naar de drukker.
De tweede scriba verzorgt de uitgaande correspondentie. Hij regelt de werkzaamheden voor de typekamer, mede opdat de te vermenigvuldigen stukken de leden van de synode tijdig bereiken.
In voorkomende gevallen vervangt hij de eerste scriba;
2. na kennisneming van het agendum de vergadering dienen met voorstellen als genoemd onder 4.2-4;
3. toezien op de naleving van het door de synode vastgestelde werk- en tijdschema;
4. zodra voor een bepaald deputaatschap deputaten kunnen worden aangewezen, de vergadering dienen met een voordracht ter benoeming;
5. de commissies en personen aan wie punten van het agendum ter voorbereiding zijn toevertrouwd, van advies dienen inzake een efficiënte wijze van werken;
6. de quaestor voorzien van een overzicht van de namen van de ingestelde deputaatschappen (naam samenroeper, diens telefoonnummer, adres en woonplaats); tevens geeft het moderamen daarbij aan of het deputaatschap gerechtigd is een eigen quotum aan de kerken te vragen.

3 Adviseurs

1 De gewone hoogleraren van de Theologische Universiteit zullen door de roepende kerk worden uitgenodigd voor het geven van eventuele adviezen.
Zij geven hun eventuele adviezen in de vrije discussie ter plenaire zitting. Is bij een bepaalde zaak de deskundige inbreng van een hoogleraar gewenst, dan wordt deze op voorstel van of in overleg met het moderamen verzocht deel te nemen aan het werk van de commissie aan welke deze zaak ter fine van advies is toevertrouwd.
Ten dienste van de adviseurs gelden de volgende bepalingen:
a. zo spoedig mogelijk na de opening van de synode zal een voorlopig werk- en tijdschema verstrekt worden aan de adviseurs;
b. aan het eind van elke vergaderweek zal een zo gedetailleerd mogelijk werkschema voor de volgende vergaderweek aan de adviseurs verstrekt worden;
c. in geval adviezen wenselijk en/of noodzakelijk worden geacht, zal dit telkens bij het verstrekken van dit werkschema worden vermeld, onder overlegging van de benodigde werkstukken.
2 De dienaar (dienaren) des Woords van de roepende kerk zal (zullen) door de preses worden uitgenodigd de zittingen van de synode als adviseur(s) bij te wonen.
3 Deputaten worden door de synode uitgenodigd bij de behandeling van op hun deputaatschap betrekking hebbende zaken aanwezig te zijn, eventueel het woord te voeren en
hun advies te geven.
4 En advies over de zaak zelf wordt in de eerste besprekingsronde uitgebracht. In een tweede of derde ronde dient het advies zich te beperken tot eventueel ingediende tegenvoorstellen en amendementen.

4 Werkschema

De synode zal bij haar werkzaamheden de volgende orde in acht nemen:
1 nadat het moderamen heeft zitting genomen verzoekt de preses de leden van de synode en de aanwezige adviseurs door op te staan van hun zitplaatsen te beloven al hun arbeid ter synode te zullen verrichten in onderworpenheid aan de Heilige Schrift en in gebondenheid aan de aangenomen belijdenis; deze belofte zal ook worden gevraagd indien iemand voor het eerst als vervanger ter synode aanwezig is;
2 het moderamen neemt kennis van het agendum en dient de vergadering met voorstellen inzake
a. de sluitingstermijn voor het aanvaarden van stukken voor het agendum;
b. het aantal in te stellen commissies van voor bereiding;
c. de aan te wijzen commissievoorzitters;
3 nadat de vergadering besluiten heeft genomen betreffende de onder 2 genoemde voorstellen, wordt zij geschorst teneinde het moderamen gelegenheid te geven voor breed overleg - samen met de aangewezen commissievoorzitters en de hoogleraar in het kerkrecht - inzake de verdere werkwijze van de synode en de huishoudelijke zaken, waaronder de benoeming van een quaestor ( en diens plaatsvervanger ), een financiële controle-commissie en een begrotingscommissie.
De samenstelling van deze commissies en de werkwijze zowel van de commissies als van de quaestor zijn nader omschreven in de instructie “Financieel beleid”, welke instructie als bijlage is opgenomen in de Acta van de Generale Synode van Heemse 1984/85;
4 in de loop van de eerste zittingsweek wordt het resultaat van dit overleg aan de vergadering voorgelegd. Op voorstel van het moderamen wordt vastgesteld:
a. de verdere samenstelling van de commissies van voorbereiding;
b. de verdeling van de onderwerpen en overige punten van het agendum over commissies en personen ter fine van advies;
c. een schema van de volgorde waarin, de tijden waarop en het tijdsbestek waarbinnen het agendum verantwoord kan worden afgehandeld.
Dit schema dient ervan uit te gaan, dat de afhandeling van het agendum plaats vindt in één of meer reeksen van zittingen.
Nadat de vereiste huishoudelijke zaken zijn afgehandeld, doet de preses de synode uiteengaan voor commissoriale arbeid;
5 de aangewezen commissies en personen ontvangen gelegenheid de voorbereidende werkzaamheden te verrichten en hun rapporten en adviezen op te stellen;
6 het moderamen blijft contact houden met de commissies en personen, aan wie agendapunten ter fine van advies zijn toevertrouwd, ziet toe op de naleving van het aangenomen werk- en tijdschema en draagt er zorg voor dat stukken, rapporten en adviezen die voor behandeling in aanmerking komen, zo tijdig aan de leden en adviseurs van de synode worden toegezonden, dat deze gelegenheid hebben er voldoende kennis van te nemen;
7 op tijd en plaats bij het uiteengaan vastgesteld komt de synode weer in plenaire zitting bijeen. De punten van het agendum worden afgehandeld in één of meer reeksen van zittingen;
8 wanneer artikelen van Acta of Handelingen gereed gekomen zijn, zullen deze in concept aan de leden worden uitgereikt. Ingediende concept-acta worden binnen een week na uitreiking vastgesteld; de Acta in een openbare zitting, de Handelingen in een besloten zitting;
9 na afhandeling van de punten van het agendum wordt de roepende kerk voor de volgende generale synode aangewezen. De preses houdt de censuur naar art. 48 KO, spreekt een slotwoord en sluit de vergadering naar art. 29 KO.

5 Commisssies en rapporteurs

1 Algemeen
a. Elke commissie van voorbereiding staat onder leiding van de door de synode aangewezen voorzitter,
b. uit de commissie wordt in onderling overleg een waarnemend voorzitter aangewezen,
c. alle commissieleden ontvangen kopieën van alle aan de commissie ter fine van advies toevertrouwde stukken,
d. de voorzitter is verantwoordelijk voor alle in origine afgegeven stukken en draagt er zorg voor, dat deze stukken na afhandeling van een zaak worden terugbezorgd bij de eerste scriba,
e. is een zaak ter synode afgehandeld, dan zorgt de voorzitter van de commissie ervoor dat het rapport met de besluiten in eindredactie in tweevoud, door hem en de rapporteur ondertekend, wordt ingeleverd bij de eerste scriba.
2 Het werk van de leden en rapporteurs.
Elke commissie van voorbereiding zal
a. voor alle dingen de aan haar toevertrouwde stukken van het agendum inventariseren. Hierbij dient zij
1. goede aandacht geven aan de vraag van de ontvankelijkheid van de stukken, alsmede na te gaan of geen misbruik is gemaakt van het recht van appèl;
2. onderscheid te maken tussen zaken die dermate eenvoudig en doorzichtig zijn, dat kan worden volstaan met het aanbieden van een concept-besluit èn zaken die een rapport vereisen;
b. in overleg met het moderamen één of meer rapporteurs aanwijzen;
c. de aangewezen rapporteurs de gelegenheid geven om zelfstandig de hun toevertrouwde stukken in kaart te brengen, te analyseren en te beoordelen.. De rapporteurs leggen op korte termijn hun eerste indruk vast in een kort werk-document, dat ter kennisneming aan het moderamen van de synode wordt voorgelegd.
Na bespreking van het eerste onderzoek verzoekt zij de rapporteurs op basis van het commissieoverleg een concept-rapport gereed te maken. Na goedkeuring van het concept-rapport machtigt zij de rapporteurs een commissierapport klaar te maken ten dienste van de synode;
d. wanneer bepaalde punten uit rapporten van de deputaten niet duidelijk zijn, of ook wanneer zij op belangrijke punten met de deputaten van mening verschilt, eerst met de betreffende deputaten in overleg treden, voordat aan de synode advies wordt uitgebracht;
e. gerechtigd zijn in gewichtige zaken eerst een voorlopig rapport met concept-conclusies aan de leden van de synode te verstrekken, met het verzoek voor een daarbij aan te geven datum kritische opmerkingen schriftelijk ter kennis van de commissie te brengen, om eerst daarna een definitief rapport aan de synode aan te bieden.

6 Vergadertechniek

1 Rapporten en adviezen die tijdig aan de leden werden verstrekt, zullen niet worden voorgelezen maar dadelijk in behandeling worden genomen. Voor toelichting en/of verdediging treedt de aangewezen rapporteur op, eventueel aangevuld door de commissievoorzitter. Afhandeling zal zoveel mogelijk in één of meer zittingen achtereen geschieden.
Schorsing van de vergadering voor commissieberaad zal slechts plaatsvinden, wanneer een goede afhandeling dit vereist en de rapporteur hierom verzoekt of de preses dit voorstelt.
2 Bij de bespreking van rapporten, adviezen en concept-acta en -handelingen ziet de preses erop toe, dat terminologische of redactionele kritiek, die vooraf schriftelijk bij de rapporteur kon worden ingediend, niet in de plenaire zitting wordt uitgebracht.
3 Niet dan bij uitzondering en met goedvinden van de vergadering geeft de preses meer dan twee spreekronden over dezelfde zaak. Hij zal de spreektijd zo rantsoeneren, dat verwacht kan worden dat afhandeling plaatsvindt binnen de voor deze zaak geplande tijd.
In de eerste ronde is het niet mogelijk in te gaan op wat door een vorige spreker is gezegd.
Tijdens de tweede ronde kan worden ingegaan op hetgeen doorsprekers in de eerste ronde is gezegd. Tegenvoorstellen en amendementen zullen als regel tijdens de tweede ronde worden ingediend.
4 Voorstellen en amendementen kunnen alleen worden ingediend door leden die naar art. 32 KO stemrecht hebben. Zij dienen schriftelijk aan de eerste scriba ter hand gesteld te worden. Een voorstel of amendement komt alleen voor behandeling in aanmerking, wanneer het door tenminste één lid met keurstem wordt gesteund.
5 Wie een voorstel of amendement heeft ingediend, heeft het recht, voordat de discussie gesloten wordt, te repliceren.
6 Ingediende voorstellen zullen door de preses worden onderscheiden in:
a. het oorspronkelijke voorstel;
b. een voorstel dat of volledig of op een wezenlijk onderdeel zich richt tegen het oorspronkelijke voorstel;
c. een amendement dat wijziging beoogt, zonder het oorspronkelijke voorstel wezenlijk aan te tasten;
d. een amendement op een reeds ingediend amendement.
Bij stemming zullen eerst aan de orde komen de voorstellen van groep d, vervolgens die van groep c en tenslotte die van de groepen a en b, waarbij als regel een commissievoorstel voorrang krijgt.
Indien een voorstel een aantal onderdelen bevat en de preses deze onderdelen eerst afzonderlijk in stemming brengt, zal hij daarna het voorstel in zijn geheel aan een eindstemming onderwerpen.
7 Besluiten worden zo mogelijk met algemene stemmen genomen.
Is dit niet mogelijk, dan wordt beslist overeenkomstig hetgeen de meeste stemmen hebben goedgevonden.
In geval van appèl of revisie blijven buiten stemming degenen die lid waren van de vergadering, welke het omstreden besluit nam, of die deze vergadering vertegenwoordigden.
Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.
Over zaken wordt in de regel mondeling gestemd.
Tenzij benoemingen met goedvinden van de vergadering geschieden op enkelvoudige voordracht van het moderamen, worden personen schriftelijk verkozen.
Om verkozen te worden verklaard, moet iemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen. Blanco stemmen worden niet meegeteld bij het bepalen van de volstrekte meerderheid.
Indien nodig wordt na twee vrije stemmingen een herstemming gehouden tussen hen die de meeste stemmen hebben verkregen. Staken hierbij de stemmen, dan wordt de oudste in leeftijd voor verkozen verklaard.
8 Wie overwegende bezwaren heeft tegen een genomen besluit, heeft het recht zijn tegenstemmen in de Acta te doen aantekenen. Hij kan ook verzoeken hierbij de aard van zijn bezwaren aan te duiden.
9 Wie bezwaar heeft tegen een beslissing van de preses, kan zich op de synode beroepen.
In dat geval zal zijn bezwaar terstond in behandeling komen.

7 Toegankelijkheid

1 De vergaderingen van de synode zijn toegankelijk voor leden van de Gereformeerde Kerken. Met toestemming van het moderamen kunnen ook andere personen de vergaderingen bijwonen.
2 Behalve in geval van beoordeling van personen zal de synode niet dan bij volstrekte noodzaak in besloten zitting vergaderen. Indien zij in comité vergadert, zullen allen die niet als afgevaardigden, als adviseurs of op uitnodiging van de synode aanwezig zijn, de vergadering verlaten.
3 Aan vertegenwoordigers van pers, radio of televisie kan de vergadering toestemming verlenen een verslag of reportage van openbare zittingen te maken en deze in de publiciteit te brengen.
Deze toestemming zal slechts worden verleend, wanneer de volgende voorwaarden aanvaard worden:
a. de verslaggevers/reporters blijven zelf verantwoordelijk voor hun weergave;
b. de verslaggevers/reporters verplichten zich onjuistheden in hun weergave via hetzelfde medium, waarvan zij voor hun weergave gebruik maakten, te rectificeren in de door het moderamen gestelde vorm;
c. de synode behoudt zich het recht voor te verbieden dat bepaalde zaken in de publiciteit worden gebracht;
d. het moderamen ontvangt in viervoud de tekst van de weergave aanstonds nadat deze in de publiciteit is gebracht.

8 Deputaten van de generale synode

1 Bij het benoemen van deputaten zal de synode de volgende richtlijnen aanhouden;
a. de deputaatschappen worden zo klein mogelijk gehouden;
b. personen die de leeftijd van 70 jaar bereikt hebben, komen voor benoeming niet meer in aanmerking;
c. een cumulatie van functies wordt zoveel mogelijk vermeden.
2 De benoemde deputaten zullen
a. op uitnodiging van de door de synode aangewezen samenroeper(s) zo spoedig mogelijk bijeenkomen om hun werkzaamheden zo te regelen, dat deze binnen de daarvoor gestelde tijd tot een goed einde gebracht kunnen worden;
b. hun werkzaamheden verrichten in gebondenheid aan de door de synode omschreven opdracht;
c. van hun handelingen schriftelijk rapport uitbrengen aan de eerstvolgende synode. Zij dienen ernaar te streven aan hun rapport conclusies te verbinden, die dermate bondig geformuleerd zijn, dat ze in aanmerking komen voor een directe behandeling ter synode;
d. tenzij de synode anders bepaald heeft, hun rapport uiterlijk drie maanden voor de bijeenkomst van de eerstvolgende synode indienen bij de roepende kerk;
e. indien krachtens een beslissing van de synode toezending aan de kerken dient plaats te vinden, het rapport zo tijdig toezenden, dat het de kerken bereikt binnen de in de opdracht van deputaten gestelde termijn;
f. ter zake van de te maken onkosten en de verantwoording daarvan zich gedragen naar de regels zoals die zijn vastgesteld in de instructie “Financieel beleid”, welke instructie als bijlage is opgenomen in de Acta van de Generale Synode van Heemse 1984/1985, op de Generale Synode van Ommen 1993 als volgt geamendeerd: bij het declareren van reiskosten vindt een vergoeding plaats op basis van 1e klas Ned. Spoorwegen of de door de overheid fiscaal neutraal vastgestelde kilometervergoeding voor auto’s;
g. in hun rapport aan de volgende synode een rooster van aftreden opnemen, waarbij ermee gerekend wordt dat de synode niet vaker dan twee keer tot herbenoeming overgaat; voor de leden van het moderamen van deputaten-curatoren van de Theologische Universiteit is indien nodig een derde herbenoeming mogelijk; voor deputaatschappen die contacten met andere kerken onderhouden in binnen- en buitenland, is een derde herbenoeming mogelijk, indien het deputaatschap de noodzaak daarvan aantoont.

9 Deputaten voor voorbereiding van de volgende generale synode

De leden van het moderamen van de synode zullen, na de sluiting van haar zittingen als haar deputaten
1. uitvoering geven aan de besluiten van de synode, voorzover deze niet aan andere deputaten werd opgedragen;
2. de tekst van het laatste deel van de Acta of Handelingen dat niet meer aan de synode kon worden voorgelegd, vaststellen;
3. de samenroepende kerk voor de volgende synode van advies dienen bij de uitvoering van hetgeen bepaald is ten aanzien van de taak van die kerk.

10 Beheer van de bezittingen van de generale synode

1. Er is een inventarislijst van de eigendommen van de synode, waarvan het origineel bewaard wordt door de quaestor.
2. Door de quaestor worden — bij aan- of verkoop van goederen — wijzigingen in deze lijst aangebracht. Als basis dienen hiervoor de nota’s.
3. Tijdens de periode dat er geen synode is, blijft de kerkenraad van de kerk waar de goederen zijn opgeslagen, verantwoordelijk voor het beheer daarvan.
Waardevolle goederen worden door de kerkenraad verzekerd. De te maken kosten hiervan kunnen worden gedeclareerd bij de quaestor.
4. Bij de overdracht van de goederen tekenen de kosters en de scribae van resp. de kerk die de goederen overdraagt en de kerk die de goederen ontvangt een kopie van de inventarislijst. Eventuele wijzigingen in de lijst worden aangetekend en de lijst gaat terug naar de quaestor.
5. Een kopie van de onder 10.4 genoemde lijst behoort aanwezig te zijn bij de financiële stukken voor de synode.
6. Waar van toepassing zullen deputaatschappen een inventarislijst als bedoeld onder 10.1 aan de quaestor verstrekken; tevens wordt hierop aangegeven, waar de inventaris zich bevindt. Een mutatie in de inventarislijst maakt de penningmeester van het deputaatschap kenbaar aan de quaestor door het verstrekken van een kopie van het desbetreffende aankoopbewijs resp. de verkoopfactuur.

Noten:
1 Bij de informatie aan de kerken, classes en particuliere synoden dient de roepende kerk erop te wijzen, dat het dringend gewenst is de afgevaardigden tenminste twee maanden vóór de aanvang van de synode te benoemen.

2 Tot de “goede accommodatie” behoort:
a. vergaderruimte voor plenaire zittingen (plaats voor moderamen, afgevaardigden, adviseurs, deputaten, rapporteur en commissievoorzitter, pers en publiek); goede geluidsinstallatie (microfoons tenminste op moderamentafel en katheder);
b. vergaderkamers, in aantal overeenkomend met het aantal commissies, voor 6 à 7 personen, met kastruimte, computer en printer voor tekstverwerking;
c. moderamenkamer met vergader- en archiefruimte, met twee computers en printers voor tekstverwerking;
d. secretariaat, typistes met ervaring in tekstverwerking, fotokopieerapparaat, schrijfmachine, 3 computers met printer voor tekstverwerking, papiervoorraad;
e. telefoonaansluiting in c en d; telefooncel;
f. postbus;
g. conversatiezaal met buffet en zitgelegenheid voor ca. 40 personen. Een en ander wordt meer gedetailleerd vastgelegd en geactualiseerd in een draaiboek.

3 Het concept-agendum is als volgt op te stellen:
1. opening namens de roepende kerk
2. onderzoek van de credentiebrieven en presentie
3. verkiezing van het moderamen
4. constituering van de vergadering
5. betuiging van instemming met de aangenomen belijdenis van de kerken
6. vaststelling van het agendum van de synode
7. behandeling van de ingekomen stukken en rapporten
8. benoemingen
9. vaststelling van de Acta en de Handelingen
10. aanwijzing van de samenroepende kerk voor, alsmede tijd en plaats van de volgende synode
11. censuur naar art. 48 KO
12. rondvraag
13. evaluatie
14. sluiting

(Dordrecht 1893, art. 25; Groningen 1946, art. 210;
Amersfoort 1948, art. 30; Kampen 1951, artt. 13 en 190;
Enschede 1955/6, art. 73b; Kampen 1975, art. 468; bijlage 22;
Groningen-Zuid 1978, art. 393; bijlage 14;
Arnhem 1981, art. 154; Heemse 1984/5, art. 128;
Ommen 1993, art. 88; Berkel en Rodenrijs 1996, art. 100)