Bijlage 1

(bij art. 5 K.O.)

 

Akte van beroepbaar-verklaring

L.S.

De classis van de gereformeerde kerken in het ressort van ......, gehouden d.d. ...... te ......, heeft overeenkomstig de synodale bepalingen voor het preparatoir examen onderzocht de heer ...... en hem, nadat hij heeft beloofd bij zijn optreden voor de gemeenten niets te zullen leren dat niet overeenstemt met de drie formulieren van eenheid van de gereformeerde kerken in Nederland, toegelaten om te proponeren en te staan naar het ambt van predikant in de gereformeerde kerken in Nederland.

Voor de classis voornoemd:

(h.t. praeses)
(h.t. scriba)
(h.t. assessor)

 

0.12.82 Bijlage 1-1