Artikel 35

Bevoegdheid van de meerdere vergaderingen ten opzichte van de mindere

De classis heeft de bevoegdheid rechtsgeldige uitspraken te doen ten opzichte van de kerkeraad. Dit geldt eveneens voor de particuliere synode ten opzichte van de classis en voor de generale ten opzichte van de particuliere synode.

 

Rechtseffect van besluitvorming door de generale synode

Besluit 1:
1. in te stemmen met de conclusie van deputaten dat de generale synode in haar besluitvorming terminologisch en inhoudelijk helder moet laten blijken, welk rechtseffect zij met haar uitspraken en besluiten beoogt. Zij zal zich daartoe bij elke beslissing bezinnen op de concrete rechtskracht, de rangorde, de geadresseerde(n) van een besluit. Ook zal ze bij elke beslissing de gronden en overwegingen zorgvuldig vormgeven;
2. aan deputaten Kerkrecht en kerkorde op te dragen te onderzoeken, ten aanzien van welke generaal-synodale bepalingen, regelingen, richtlijnen, handreikingen e.d. verheldering op het bedoelde punt nodig is en daarover aan de eerstkomende generale synode te rapporteren.

Grond:
1. deputaten hebben bestaande oneffenheden in het ‘soortelijk gewicht’ van synodebesluiten terecht gesignaleerd;
2. een nader onderzoek kan ertoe leiden dat de gesignaleerde oneffenheden worden weggenomen of dat het onderscheid tussen verschillende besluiten van de generale synode terminologisch meer helder wordt afgebakend. 

Besluit 2:
in te stemmen met de conclusie van deputaten, dat een generale synode bevoegd is om in een bepaalde zaak een meerjarenproject op te zetten, maar dat dit een volgende synode niet de bevoegdheid ontneemt om tot een herziening van het stappenplan te besluiten.

Grond:
op het bestaande recht van revisie kan geen uitzondering worden gemaakt voor meerjaren-projecten.

Besluit 3:
met het oog op vragen rond het tijdstip waarop besluiten van de generale synode rechtseffect krijgen, de volgende regels vast te stellen:
1. De besluiten van de generale synode zullen in de plaatselijke kerk als aanvaard gelden, tenzij de kerkenraad binnen zes maanden na het ontvangen van de Acta gemotiveerd het tegendeel verklaart en bij de eerstvolgende synode in revisie gaat.
2. De generale synode draagt er zorg voor dat een genomen besluit binnen drie weken via de website kan worden geraadpleegd door kerken en kerkleden. Deputaten communicatie zullen volgens opgave van de generale synode duidelijk markeren, wanneer het een besluit betreft dat effectuering in alle plaatselijke kerken met zich meebrengt.
3. De door de generale synode opgestelde lijst van besluiten die effectuering in alle plaatselijke kerken met zich meebrengen, zal ook een plaats krijgen in de Acta.
4. De kerkenraden zijn bevoegd om op basis van de via de website gepubliceerde tekst tot ratificatie over te gaan en aan een besluit uitvoering te geven.
5. Wanneer een lid van de gemeente aan de kerkenraad verzoekt een recent synodebesluit te ratificeren dat voor hem/haar persoonlijk effect dient te krijgen, zal de kerkenraad daarover binnen acht weken een uitspraak doen. Wanneer de kerkenraad het synodebesluit niet als bindend aanvaardt, dient hij dat met opgaaf van redenen aan het betrokken gemeentelid mee te delen en bij de eerstvolgende synode in revisie te gaan.

Grond:
ter wille van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid in de kerken is een eenvoudige regeling ten aanzien van de termijnen van ratificatie nodig.

(Zuidhorn 2002 art. 18) 

 

Rechtseffect van besluitvorming door de generale synode (revisie Zuidhorn art. 18?)

Besluit:
aan de verzoeken om het besluit uit het midden van de kerken weg te nemen niet te voldoen.

Gronden:
1. het gaat in het besluit van de Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003 niet om de geldigheid van een synodebesluit, maar om de effectuering ervan. Als de kerken gezamenlijk in een GS een besluit nemen dat gevolgen heeft voor plaatselijke gemeenten, dan moet duidelijk zijn naar die gemeenten toe, wanneer de uitvoering van dat besluit verwacht kan worden;
2. appellanten hebben niet aangetoond, dat het geven van duidelijkheid inzake de effectuering van een besluit in strijd is met Schrift of kerkorde;
3. de termijnen van resp. 6 maanden en 8 weken gaan in ná de officiële verschijning van de acta. De besluiten zelf zijn al eerder te raadplegen via internet. Dat moet een kerkenraad voldoende tijd geven om zich te bezinnen op genomen besluiten;
4. de Generale Synode van Leusden 1999 benoemde deputaten kerkrecht en kerkorde en gaf hen o.a. als opdracht mee zich te bezinnen op een aantal vragen over de besluitvorming ter synode, met name inzake hun consistentie, soortelijk gewicht en effectuering. Tegen dit besluit van de GS Leusden is geen bezwaar aangetekend bij de GS Zuidhorn;
5. een kerkenraad kan, wanneer de ratificatie van een bepaald besluit meer tijd en bezinning vraagt, aankondigen dat er mogelijk een bezwaar ingediend wordt en dat melden aan de gemeente.

(Amersfoort 2005, art. 37)