Artikel 44

Kerkvisitatie

De classis zal elk jaar enkele van haar ervarenste en bekwaamste predikanten machtigen in alle kerken van haar ressort visitatie te doen. Indien nodig kan zij naast predikanten een voor deze taak bekwame ouderling benoemen.
De visitatoren zullen onderzoeken of de ambtsdragers ieder voor zich en gezamenlijk hun ambt trouw vervullen, zich houden aan de zuivere leer, de aangenomen orde in alles naleven en de opbouw van de gemeente zo goed ze kunnen met woord en daad bevorderen.
Het doel van de visitatie is het tijdig vermanen van ambtsdragers bij wie in een of ander opzicht nalatigheid geconstateerd wordt, en het met raad en daad meewerken aan de vrede, de opbouw en het welzijn van de kerken.
De visitatoren zullen van hun werk schriftelijk rapport uitbrengen aan de classis.

 

Aandacht aan zorg voor militairen

De synode dringt erop aan, dat bij de kerkvisitatie aandacht wordt gegeven aan de vraag wat voor de geestelijke verzorging van de militairen wordt gedaan.

(Sneek 1939, art. 245-9b)

 

Buitengewone visitatie

Een verzoek om een buitengewone kerkvisitatie behoort, zo nodig, te worden gedaan aan de classis, waaronder de kerk, voor welke iemand om zulk een visitatie vraagt, ressorteert.

(Assen 1926, art. 173)