Artikel 30

Bevoegdheid van de vergaderingen

Deze vergaderingen mogen alleen kerkelijke zaken behandelen en dat op kerkelijke wijze.
Een meerdere vergadering mag slechts zaken in behandeling nemen die de kerken in haar ressort gemeenschappelijk aangaan of die in de mindere vergadering niet konden worden afgehandeld. Betreft het een nieuwe zaak die vanuit de kerken aan de orde wordt gesteld, dan kan deze alleen in de weg van voorbereiding door de mindere vergadering op de agenda van de meerdere vergadering worden geplaatst.

 

Het betuigen van adhesie

De synode spreekt uit dat het betuigen van adhesie en het vragen van adhesiebetuigingen niet aan te merken zijn als verschijnselen waarvoor in het kerkelijk leven geen plaats is.
Gronden:
a. hoewel de K.O. de verschijnselen van adhesiebetuiging en van het verzoeken om adhesiebetuiging niet kent, zijn deze verschijnselen sinds lang in het kerkelijk leven ingeburgerd en nimmer als zodanig door een generale synode veroordeeld;
b. het al of niet ter tafel liggen van adhesiebetuigingen tast niet de onafhankelijkheid aan van een meerdere vergadering bij het beoordelen van het stuk waaraan al of niet adhesie is betuigd;
c. een meerdere vergadering kan haar winst doen met adhesiebetuigingen bij de formulering en de presentatie van haar besluit inzake het stuk waaraan adhesie was betuigd.

(Leeuwarden 1990, art. 146)