Bijlage 13

(bij art. 18 K.O)

 

Benoemingsbrieven voor hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten aan de Theologische Universiteit

a. Benoemingsbrief voor hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten in volledige dienst

Generale synode van
de gereformeerde kerken
in Nederland
te ............................. ,..............................., 19.....…

Aan ......................…
.............................…
................................

De generale synode van de gereformeerde kerken in Nederland, in \ergadering bijeengeroepen op... te..., heeft in haar zitting van heden u (titel, voornamen, naam, eventueel ambt, b.v. dienaar des Woords te ... ), met ingang van ... benoemd tot (gewoon)/(buitengewoon) (hoogleraar)/(universitair (hoofd) docent) in volledige dienst aan de Theologische Universiteit van de gereformeerde kerken in Nederland, gevestigd te Kampen, om onderwijs te geven in: ...

Het is de wens van de synode dat u, als man vol kracht van de heilige Geest, een instrument in de hand van de Here moogt worden tot de wetenschappelijke vorming van dienaren van het woord aan deze universiteit, en dat de Heilige Geest u daartoe in uw ambt bekwaamt en met al zulke gaven van het geloof toerust, die uw dienst in het midden van de kerken tot een eer van Christus kunnen doen strekken.
De kerken beloven, in gehoorzaamheid aan het Woord van God, dat u in de dienst van het Evangelie aan de universiteit arbeidende, zonder zorg van het Evangelie kunt leven (in daarvoor passende gevallen te vervangen door: op behoorlijke wijze voor deze arbeid zult worden gehonoreerd), en de synode doet u hierbij de bepalingen daarvan toekomen (Bijlage I).
Tevens doet de synode u hierbij ter kennisneming toekomen een exemplaar van het Statuut van de Theologische Universiteit cum annexis, waaronder liet Reglement voor docenten (Bijkwee II).
De synode bidt u in deze dagen van beraad de leiding van de Heilige Geest toe.

Met hoogachting en broedergroet,
het moderamen,
praeses
assessor
1e scriba
2e scriba

Afschrift van deze brief aan: 1) deputaten-curatoren; 2) deputaten-financieel; 3) de senaat van de Theologische Universiteit; 4) — wanneer een predikant is benoemd — de raad van de betrokken kerk(en).

 

b. Benoemingsbrief voor universitaire docenten in niet-volledige dienst

Generale synode van
de gereformeerde kerken
in Nederland
te ............................. ,..............................., 19.....…

Aan ......................…
.............................…
.............................…

De generale synode van de gereformeerde kerken in Nederland te ... heeft u in haar zitting van ... benoemd tot universitair docent in niet-volledige dienst in de ...1), met ingang van ... (en wel voor de tijd van ... ). Uw taak zal bestaan in ...2). U zult uw (dagelijkse) werkzaamheden afstemmen met ... Uw honorering wordt vermeld in Bijlage I.
De synode doet u hierbij ter kennisneming toekomen een exemplaar van het Statuut van de Theologische Universiteit cum annexis, waaronder het Reglement voor docenten (Bijlage II).
Het is de wens van de synode dat u in deze functie door Gods genade dienstbaar mag zijn aan de wetenschappelijke vorming van toekomstige dienaren van het Woord.
Gaarne zal de synode zo spoedig u dit mogelijk is uw beslissing vernemen.

Met hoogachting en broedergroet,
namens de synode,
praeses
scriba II

Afschrift van deze brief aan: 1) deputaten-curatoren; 2) deputaten-financieel; 3) de senaat van de Theologische Universiteit; 4) — wanneer een predikant is benoemd — de raad van de betrokken kerk(en).

(Groningen-Zuid 1978, art. 155, bijlagen 10a, f, g, blz. 463-465; Spakenburg-Noord 1987, art. 96)


1) Vermelding van de hoofddiscipline, bijv. bibliologische vakken betrekking hebbende op het Oude Testament, of ecclesiologische vakken.
2) Korte omschrijving van de taak.