Bijlage 5

(bij art. 7 K.O.)

 

Akte van ontslag van de kerkeraad voor een vertrekkende predikant aan de classis

Aan de classis van de gereformeerde kerken in het ressort van ................ d.d. .......…

De raad van de Gereformeerde Kerk te ........ deelt u langs deze weg mee:
1. dat de weleerwaarde heer ds. ..........., die sedert ............ bij haar dienaar van het Woord van God is, het op hem uitgebrachte beroep naar de Gereformeerde Kerk te ............ heeft aangenomen;
2. dat de kerkeraad dientengevolge heeft besloten, ds. .......... van zijn verbintenis aan de Gereformeerde Kerk te ......... op de meest eervolle wijze te ontslaan met ingang van .............. , zijnde de dag, waarop hij aan de
kerk te ....... zich ten volle zal verbinden;
3. dat de kerkeraad aangaande ds. ........ heeft verklaard, dat hij heel de tijd van zijn werkzaamheid bij de kerk te ........ trouw en ijverig in zijn dienstwerk, christelijk en godvrezend in zijn belijdenis en in zijn levenswandel zonder aanstoot te geven en onbesproken in het midden van de gemeente heeft verkeerd.
Hierom stelt de kerkeraad aan de classis voor, dat ook zij harerzijds op dezelfde manier en met soortgelijke verklaring ds. ......... ontslag verleent uit zijn dienst in de classis van ......., opdat de kerk te ....... en de eerstkomende classis van ...... hem volgens de artikelen 6 en 7 van de kerkorde mogen aanvaarden met wettige akten van ontslag van de kerk en de classis waar hij heeft gediend en met goede attestatie inzake leer en leven.

De raad van de kerk voornoemd.
Namens hem:
(h.t. praeses)
(h.t. scriba)