Bijlage 23

(bij art. 27 K.O.)

 

Kennisgeving van het bestaan van de kerk, c.q. van haar opheffing, aan de Hoge Overheid.

a. Kennisgeving, waarmee de kerkeraad, ter voldoening aan de wet op de kerkgenootschappen, de bepalingen betreffende inrichting en bestuur van de kerk aan de Hoge Overheid kan meedelen

Het ontwerp, destijds voorgeslagen door deputaten voor de correspondentie met de Hoge Overheid (zie hun publikatie d.d. 18 april 1893 in “Het kerkblad. Officieel orgaan van de gereformeerde kerken in Nederland, 21 april 1893, jaarg. 2, nr. 16), en goedgekeurd door de generale synode van 1893 (acta art. 74), is thans om meer dan een reden als verouderd te beschouwen.
Het volgende ontwerp kan mogelijk als leidraad dienen voor het geval een kerk is geïnstitueerd of met een andere een combinatie heeft aangegaan:

 

Aan Zijne Excellentie de Minister van Justitie,
’s-Gravenhage.

Excellentie,
Met verschuldigde eerbied geeft de raad van de Gereformeerde Kerk te….. kennis, dat hij met instemming van de gereformeerde classis van ….. is gekozen en opgetreden om de Gereformeerde Kerk in deze plaats (plaatsen) te representeren.
De bedoelde instemming is voorgeschreven in artikel 38 van de kerkorde, die werd vastgesteld door de nationale synode van de gereformeerde kerken in Nederland, gehouden te Dordrecht in 1619, en voor het laatst herzien door de generale synode van dezelfde kerken, gehouden te Groningen-Zuid in 1978.
In zijn vergadering d.d…….. heeft hij voor zijn kerk de genoemde kerkorde aanvaard om goede orde in haar als gemeente van Christus te onderhouden, en besloten, van deze bepalingen betreffende haar inrichting en bestuur aan de Hoge Overheid mededeling te doen ingevolge het tweede lid van artikel 1 van de Wet van 10 september 1853 tot regeling van het toezicht op de onderscheiden kerkgenootschappen.
Dienovereenkomstig is zijn kerk nu geconstitueerd als: de Gereformeerde Kerk te…….; zij trad in correspondentie met al de gereformeerde kerken in Nederland, die door haar synode van 1892 bij missive d.d. 17 juni 1892 aan de Hoge Regering zijn genoemd en die laatstelijk in generale synode bijeen kwamen in het jaar….. te ……
Hiermee beveelt hij zijn kerk aan in de door de Grondwet ook haar gewaarborgde bescherming van de Overheid onder toebidding van Gods genade in de Here Jezus Christus.

De raad van de Gereformeerde Kerk te………

Namens deze: h.t. praeses
h.t. scriba

 

b. Kennisgeving waarmee de kerkeraad aan de Hoge Overheid kan meedelen, dat zijn kerk ophoudt zelfstandig te bestaan

 

Aan Zijne Excellentie de Minister van Justitie,
’s-Gravenhage.

Excellentie,
De raad van de Gereformeerde Kerk….., welke tot heden samenleefde met de gereformeerde kerken in Nederland die laatstelijk in generale synode bijeen kwamen te…… in het jaar……, deelt U met verschuldigde eerbied mee, dat hij in zijn vergadering d.d. ………na overleg met de gemeente, heeft besloten het zelfstandig bestaan van de Gereformeerde Kerk te……met ingang van…..te beëindigen.
De gereformeerde classis van…….. d.d. ……… heeft deze plaats overeenkomstig art. 39 van de bij de gereformeerde kerken voornoemd geldende kerkorde gesteld onder de zorg van de raad van de Gereformeerde Kerk te……; in aansluiting aan welk besluit de leden van de gemeente zich hebben gevoegd bij de Gereformeerde Kerk te………
Met de eerbied, die wij naar Gods Woord aan de overheid zijn verschuldigd, verblijft de raad van de Gereformeerde Kerk bovengenoemd,

Namens deze: h.t. praeses
h.t. scriba