Artikel 36

Samenstelling en bijeenkomsten van de kerkeraad

In alle kerken zal een kerkeraad zijn, die bestaat uit de predikant(en) en de ouderlingen. Hij zal regelmatig bijeenkomen onder voorzitterschap van de predikant of van de predikanten bij toerbeurt. De kerkeraad zal eveneens regelmatig met de diakenen vergaderen. Deze vergadering zal de zaken behandelen die de kerkorde daarvoor aanwijst, de materiële aangelegenheden van de kerk, het financieel beheer en alles wat naar het oordeel van de kerkeraad tot het algemeen beleid gerekend kan worden.

 

Voorzitterschap kerkenraad

brief van de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken in Overijssel 2003 d.d. april 2004, met de uitspraak dat de zinsnede in artikel 36 KO, die vermeldt dat de kerkenraad regelmatig onder voorzitterschap van de predikant of van de predikanten bij toerbeurt zal bijeenkomen, zodanig veranderd dient te worden, dat niet meer voorgeschreven wordt dat het exclusief de predikant zal zijn, of de predikanten zullen zijn, die het voorzitterschap vervullen.

Besluit 1:
de uitspraak van de particuliere synode niet over te nemen, maar de brief in handen te stellen van deputaten kerkrecht en kerkorde.

Gronden:
1. de synode heeft besloten deputaten opdracht te geven om een voorstel te doen voor een algeheel herziene kerkorde;
2. de synode is van oordeel dat de wijziging van artikel 36 KO niet zo urgent is dat deze synode er toe moet besluiten.

Besluit 2:
totdat een herziene kerkorde in werking treedt vooralsnog de invulling van het voorzitterschap van de kerkenraad in de vrijheid van de kerken over te laten.

Grond:
in veel kerkenraden functioneert niet in alle vergaderingen de predikant als voorzitter, maar zit een technisch voorzitter voor; op dit moment zijn er geen gronden om aan deze praktijk een halt toe te roepen.

(Amersfoort 2005, art. 46)