Bijlage 3

(bij art. 5 K.O.)

 

Akte van toelating tot de ambtelijke bediening

L.S.
De classis van de gereformeerde kerken in het ressort van ............. gehouden d.d. ..........., te .........., heeft overeenkomstig de synodale bepalingen voor het peremptoir examen onderzocht de eerwaarde heer ............. , beroepen tot predikant door de Gereformeerde Kerk te ............., en hem, gehoord het gunstig advies van de deputaten naar art. 49 K.O. en na ondertekening van het formulier, dat voor de dienaren van het Woord is vastgesteld door de generale synode van Groningen-Zuid 1978, toegelaten tot het ambt van predikant bij de gereformeerde kerken in Nederland.

Voor de classis voornoemd:
(h.t. praeses)
(h.t. scriba)
(h.t. assessor)