Bijlage 32

(bij art. 25 K.O.)

 

Instructie voor de docent algemene theologische vakken van de Gereformeerde Missiologische Opleiding van de Gereformeerde Kerken in Nederland

1. De docent algemene theologische vakken is belast met de scholing van de studenten aan de GMO in de algemene theologische vakken:
voor studenten met een zendingsopdracht zijn dit: theorie van de zendingsarbeid, geschiedenis van de zendingsarbeid en godsdienstwetenschap/elenctiek;
voor studenten met een evangelisatieopdracht zijn dit: theorie van de evangelisatiearbeid, geschiedenis van de evangelisatiearbeid, gemeenteopbouw en godsdienstwetenschap/elenctiek;
a. hij stelt voor iedere student een pensum vast aan te bestuderen literatuur;
b. hij geeft de studenten de nodige begeleiding bij hun zelfstudie;
c. hij neemt tentamens af;
d. hij begeleidt de missionaire dienaren van het Woord die aan de GMO studeren bij het kiezen van een onderwerp voor en bij het maken van een scriptie en hij beoordeelt de voorgelegde scripties;
e. hij lever gedurende elke cursus op enige studiecongressen een bijdrage die betrekking heeft op de hem toevertrouwde studievakken;
f. hij neemt deel aan het afnemen van de GMO-examens.
2. Hij maakt deel uit van de studie-adviescommissie.
3. Hij geeft desgevraagd adviezen en inlichtingen aan het college van deputaten-curatoren.

(Spakenburg-Noord 1987, art. 84;
Ommen 1993, art. 48)