Bijlage 2

(bij artt. 5 en 6 K.O.)

 

Beroepsbrief

De raad van de Gereformeerde Kerk te ............ heeft in zijn vergadering op besloten over te gaan tot het beroepen van een dienaar van het Woord in de bij deze gemeente ontstane vacature, opdat zij behoorlijk kan worden bearbeid naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer van de godsvrucht. Om uitvoering aan dit besluit te geven is hij in een wettige vergadering bijeengekomen op ................ Na in een samenkomst met de gemeente op dezelfde datum de Vader van de lichten met gebed en smeking te hebben aangeroepen of het Hem mocht behagen in zijn genade haar een door Hem gezonden herder en leraar te schenken, heeft hij, lettende op de uitslag van de stemming door de gemeente, in de dienst alhier beroepen de weleerwaarde heer ds. ................ dienaar van Gods Woord bij de Gereformeerde kerk te ......... ..... (of, ingeval van beroep op een kandidaat: de eerwaarde heer ..... .......... kandidaat voor de dienst van het Woord te ............... ).

Zeer geachte broeder, de kerkeraad voornoemd geeft U langs deze weg kennis van dit beroep. Bij wijze van nadere informatie wil hij U eerst doen weten, dat zijn kerk de drie formulieren van eenheid van de gereformeerde kerken in Nederland als akkoord van kerkelijke gemeenschap aanvaardt en onderhoudt; dat zij leeft bij de geldende kerkorde van de gereformeerde kerken in Nederland, zoals deze is vastgesteld door de generale synode van 1978 te Groningen-Zuid; en dat zij in correspondentie trad en nog verder wenst te treden met al de gereformeerde kerken in ons land, die met haar, na afwerping van het haar eerst in 1816 en daarna in 1942/1944 opnieuw opgelegde ongoddelijke juk van hiërarchie, tot de vrijheid in Christus zijn teruggekeerd en genoemde formulieren en kerkorde onverkort aanvaarden.

In de wetenschap, dat deze belijdenis ook de uwe is en ook U bereid bent onder deze kerkorde te leven en deze gemeenschap te onderhouden, komt hij tot U met het verzoek, dat U dit beroep naar deze gemeente in ernstige overweging zult nemen en, als dit de leiding van de Here met U mag zijn, het zult opvolgen door, zodra de gestelde termijnen voor de afkondiging aan de gemeente zullen zijn verstreken, tot haar over te komen om openbaar in de dienst alhier te worden bevestigd.

Het is hierbij de begeerte van de kerkeraad, dat U, als man vol van Geest en wijsheid, van genade en kracht, een werktuig in de hand van de Here moogt worden om, samen met hem, deze gemeente op te bouwen op het door God zelf gelegde fundament, en dat de Heilige Geest U met zijn gaven tot alle goed werk volkomen zal toerusten, opdat uw dienst in haar midden tot eer van de Here Christus kan worden.

Daartoe zal U zijn aanbevolen, dat U in de saamvergadering van de gelovigen het Woord van God, en dat Woord alléén, uitlegt en toepast naar gelang van ons geloof, de sacramenten bedient en voorgaat in de openbare gebeden; dat U alzo de sleutels van het koninkrijk der hemelen naar de vereisten van uw ambt op de kansel, in de catechisaties, bij de bezoeken aan de huizen van de gemeenteleden en in de vergaderingen van de kerkeraad trouw moogt bedienen, opdat wie nog van kennis zijn verstoken door U worden onderricht, de ongeregelden terecht gewezen, de kleinmoedigen opgebeurd, de bedroefden getroost en de zieken bezocht; en dat U, als een trouwe herder die de zielen van de gemeente op het hart draagt, het aan ieder aanzegt, hoe het de goddeloze slecht zal gaan en alleen wie door het bloed van het kruis is gerechtvaardigd eeuwig vrede zal hebben.

Zijnerzijds hoopt de kerkeraad de genade te ontvangen om in broederlijke trouw en in gemeenschap van geest U terzijde te staan en met U de gemeente van Christus aan deze plaats te weiden.
Voorts zal hij in gehoorzaamheid aan het Woord van God zorg dragen dat U, zolang U in het evangelie werkzaam zult zijn in het midden van de gemeente die hij vertegenwoordigt, alsook wanneer U, nog aan deze gemeente verbonden, naar art. 13 K.O. zult worden geëmeriteerd, zonder zorg van het evangelie kunt leven; de nadere bepalingen hieromtrent doet hij U hiernevens in een bijlage toekomen.

Zodra de kerkeraad bericht van U zal hebben ontvangen, dat U dit op U uitgebrachte beroep wenst op te volgen, zal hij U op de voorgeschreven tijd en plaats aan de gemeente voorstellen, opdat U in de dienst alhier kunt worden bevestigd.
In deze dagen van beraad, die nu voor U aanbreken, draagt hij U gaarne op aan de leiding van de Heilige Geest. Hij zal zich gelukkig achten, als U weldra, namelijk binnen de termijn van drie (ingeval van beroep op een kandidaat, kan deze termijn worden gesteld op: zes) weken, de gemeente en hem moogt verblijden met het bericht van uw bereidvaardigheid, dit beroep op te volgen.
Na broederlijke groet en met christelijke hoogachting verblijft de raad van de kerk bovengenoemd:
(volgen de handtekeningen van al de ambtsdragers)

Bijlagen bij de beroepsbrief
1. Opgave van het predikantstraktement met de daaraan verbonden emolumenten, die thans gelden bij de Gereformeerde Kerk te..............
Het jaarlijkse traktement is voor het jaar ............... bepaald op ............... en wordt in twaalf gelijke maandelijkse termijnen uitgekeerd. In dit bedrag is begrepen .......% als vergoeding voor reis- en telefoonkosten, alsmede vergoeding voor de van overheidswege opgelegde premies voor algemene sociale wetten.
De kerk verschaft de predikant vrijdom van woning.
Voor de overkomst naar hier en de huisvesting alhier is een bedrag vastgesteld van 12% van het jaarlijkse traktement, vermeerderd met de kosten van het verhuistransport.
Jaarlijks ontvangt de predikant in de maand mei een vakantietoeslag, die thans is bepaald op 7,5 % van het traktement dat in dit jaar wordt uitgekeerd.

2. Pensioenbepalingen, die thans gelden bij de Gereformeerde Kerk te ......... ..
Wanneer de predikant, nog aan deze kerk verbonden zijnde, tengevolge van ouderdom, ziekte of andere oorzaken niet meer in staat is zijn ambtswerk te verrichten, zal worden gehandeld overeenkomstig de hiernavolgende regeling voor het emeritaat:
(zie: bijlage 8, bij art. 13 K.O.)

3. Opgave van vakantie enz.
Tijdens de zomermaanden, wanneer het catechetisch onderwijs, dat jaarlijks gedurende tenminste ............... weken dient te worden gegeven, is stilgelegd, heeft de predikant recht op het genot van vier weken vakantie.
Voorts krijgt de predikant nog ............... zondagen vrij, waarop hij eventuele vacaturebeurten in de classis kan waarnemen.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de kerkeraad d.d. .......…

Namens hem:
(h.t. praeses)
(h.t. scriba)