Artikel 32

Afvaardiging naar meerdere vergaderingen

Afgevaardigden naar meerdere vergaderingen zullen hun geloofsbrieven, ondertekend door hun zenders, meebrengen en op grond daarvan stemrecht hebben. Bij zaken die henzelf of hun eigen kerken betreffen, moeten zij echter buiten stemming blijven.

 

Stipulaties in de geloofsbrieven

De synode heeft kennis genomen van de geloofsbrieven, welke de afgevaardigden van de verschillende particuliere synoden ingediend hebben en speciaal van de daarin vervatte stipulaties.
Zij erkent, dat aan de kerkelijke samenkomstern een zekere vrijheid moet verblijven haar geloofsbrieven op te stellen in de door haarzelf gewilde vorm en dat zulks in het bijzonder ook geldt ten opzichte van de omschrijving van de daarin vervatte stipulaties, speciaal met betrekking tot de al of niet opname daarin van de conformiteit aan de kerkorde.
Zij spreekt echter uit:
1. dat een stipulatie, waardoor de particuliere synode haar afgevaardigden behalve aan de kerkorde ook bindt aan "de verdere bepalingen der synodale samenkomsten van onze kerken", in verband met het karakter van de bevoegdheid, welke de generale synode volgens de kerkorde bezit, minder juist geacht moet worden en het derhalve beter is, die in de geloofsbrieven van de afgevaardigden naar de generale synode niet op te nemen; en
2. dat, bijaldien in deze geloofsbrieven de stipulatie voorkomt van gebondenheid aan de kerkorde, dit niet de bedoeling mag hebben om het, ook volgens art. 84 K.O. aan de generale synode toekomende recht om in de kerkorde eventuele wijzigingen aan te brengen, in twijfel te trekken en evenmin om aan de kerkorde een ander dan kerkelijk (en dus geen wettisch of juridisch) karakter toe te kennen.

(Utrecht 1943, art. 282)

 

Ontwerp voor geloofsbrieven van een classis voor een particuliere synode en van een particuliere synode voor een generale

Zie: Bijlage 24-1

 

Wettigheid van de afvaardiging

Er is geen enkele reden, dat personen, die tevoren in een of andere zaak, welke op de meerdere vergaderingen gebracht wordt, een mindere vergadering van advies gediend hebben, in deze meerdere vergadering geen zitting zouden nemen.

(Assen 1926, art. 13)

 

Recht van mede-oordelen

In geval van appèl op een meerdere vergadering tegen een uitspraak van een mindere vergadering kan aan de afgevaardigden van die mindere vergadering het recht om mede te oordelen niet worden ontnomen, behoudens de toepassing van art. 32 K.O.: „Afgevaardigden naar meerdere vergaderingen zullen.... stemrecht hebben. Bij zaken die henzelf of hun eigen kerken betreffen, moeten zij echter buiten stemming blijven”.

(Leeuwarden 1920, art. 21)

 

Buiten stemming blijven van synodeleden, die tevens deputaat waren

De synode voldoet niet aan een verzoek, synodeleden, die tevens lid waren van een synodaal deputaatschap, mee te laten stemmen in zaken die het toekomstig beleid van hun deputaatschap betreffen.
Gronden:
1. Besluitsdelen, die handelen over te voeren beleid, worden in veel gevallen mee bepaald door het oordeel van de synode over gevoerd beleid. Bij stemmingen gaat het er juist om dat leden, die in de zaak die aan de orde is hun beleidsinbreng hebben gehad, in de stemming niet eventueel de doorslag zullen geven.
2. In gevallen waarin de zakelijke verwevenheid geheel afwezig zou blijken, zal de synode altijd incidenteel een besluit kunnen nemen over het al dan niet buiten stemming blijven van leden, die in het hierboven bedoelde geval verkeren.

(Heemse 1984/5, art. 115)