Bijlage 26

(bij art. 52 K.O.)

 

Instructie voor deputaten overeenkomstig art. 52 K.O.

(concept)

Aan de deputaten van de generale synode van de gereformeerde kerken in Nederland (van de particuliere synode(n) van.…., van de classis(es)….. voor….. is naar art. 52 opgedragen de gereformeerde kerken in Nederland (de gereformeerde kerken binnen het ressort van….., binnen de classis van……) te dezer zake in en buiten rechte te vertegenwoordigen en zulks onder de navolgende bepalingen.

Artikel 1
De deputaten vertegenwoordigen voor de…..gereformeerde kerken in Nederland (de gereformeerde kerken binnen het ressort van……, binnen de classis van……) in en buiten rechte. Zij regelen zelf hun arbeid. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij verrichten hun arbeid in gebondenheid aan de bepalingen van instructie.
Voorzitter en secretaris zijn bevoegd voor de deputaten te tekenen.

Artikel 2
Zij zullen alle stoffelijke goederen, die ten goede komen aan de….in ontvangst nemen en als trouwe mannen beheren.

Artikel 3
Alle gelden, die niet voor kasgeld nodig zijn, alle effecten en alle papieren van waarde zullen zij bewaren in een safe-loket of deponeren bij een soliede bankinstelling. Voor het ontsluiten van het safe-loket zullen minstens twee deputaten tegenwoordig moeten zijn en voor het beschikken over gedeponeerde gelden zal steeds een schriftelijke opdracht aan de bankinstelling nodig wezen, die door tenminste twee deputaten of door deputaten gemachtigde personen moet zijn getekend.

Artikel 4
Zij zijn gehouden van alle inkomsten en uitgaven, alsmede van alle roerende en onroerende goederen een vakkundige administratie te voeren. Minstens éénmaal per jaar zullen de boeken van de administratie met alle bescheiden worden nagezien door tenminste twee deskundigen buiten de kring van de deputaten, door henzelf aangewezen, een en ander voor zover de lastgeefster niet anders beslist. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar (of: loopt van….. tot…..).

Artikel 5
Zij zullen uit de onder hun beheer zijnde gelden alle betalingen doen, die hun zijn opgedragen, en geen betalingen verrichten, waartoe zij geen machtiging ontvingen.

Artikel 6
Zij zullen zorg dragen, dat alle goederen, die onder hun beheer staan, behoorlijk worden onderhouden.

Artikel 7
Zij zijn verplicht, alles uit te voeren wat hun door of vanwege de generale synode (de particuliere synode van……, de classis van…….) wordt opgedragen.

Artikel 8
Al de kosten, verbonden aan de uitvoering van hun arbeid, kunnen zij doen betalen uit de onder hun beheer staande kas. Arbeid, op hun lastgeving door derden verricht, mag gehonoreerd worden.

Artikel 9
Zo vaak dit door of vanwege de generale synode (de particuliere synode van….., de classis van….) gevraagd wordt, zullen zij alle boeken, waarden en bescheiden ter beschikking stellen van wie de lastgeefster daarvoor aanwijst, terwijl zij daarbij alle gevraagde inlichtingen zoveel mogelijk zullen geven.

Artikel 10
Zo vaak de lastgeefster vergadert, rapporteren zij van al hun arbeid en doen volledige rekening en verantwoording met overlegging van alle boeken en bescheiden, een en ander voor zover de lastgeefster niet anders beslist. Zolang zij niet door of vanwege de lastgeefster zijn gedéchargeerd, blijven zij voor al hun handelingen verantwoordelijk.

(Middelburg 1933, art. 265, bijlage 70, blz. 308-309)