Artikel 41

Classicale vergaderingen

Een classicale vergadering wordt gevormd door de kerken van het classicaal ressort, die elk een predikant en een ouderling zullen afvaardigen met de vereiste geloofsbrieven.
Minstens eenmaal in de drie maanden zal een dergelijke vergadering worden belegd. Elke vergadering zal vaststellen waar en wanneer de kerken opnieuw zullen samenkomen. De predikanten zullen bij toerbeurt het voorzitterschap bekleden. De vergadering mag ook haar praeses kiezen, maar niet tweemaal achtereen dezelfde. De praeses zal vragen of de ambtelijke diensten voortgang hebben, of de besluiten van de meerdere vergaderingen nageleefd worden en of er iets is, waarbij de kerkeraden het oordeel of de hulp van de classis nodig hebben voor de goede voortgang van hun plaatselijk kerkelijk leven.
In de laatste vergadering voor een particuliere synode zullen de afgevaardigden naar die synode verkozen worden.

 

Voorzitterschap classis

brief van de classis Buitenpost d.d. 8 januari 2004, met het verzoek om te beoordelen of artikel 41 KO op het punt van het voorzitterschap kan worden herzien en met het voorstel om de bestaande zinsnede te vervangen door de volgende formulering:
“Het presesschap wordt bij toerbeurt bekleed. De vergadering mag ook haar preses kiezen, eventueel voor een langere, van tevoren afgesproken, termijn, maar niet tweemaal achtereen dezelfde”.

Besluit:
op dit moment geen oordeel uit te spreken over art 41 KO en de brief van de classis in handen te stellen van deputaten kerkrecht en kerkorde.

Gronden:
1. de synode heeft besloten deputaten opdracht te geven om een voorstel te doen voor een algeheel herziene kerkorde. Het is dan wijs om dit punt als aandachtspunt aan deputaten aan te reiken;
2. de synode is van oordeel dat het gevraagde verzoek niet zo urgent is dat deze synode er antwoord op moet geven.

(Amersfoort 2005, art. 47)