Bijlage 18

(bij art. 18 K.O.)

 

Ondertekeningsformulier voor deputaten-curatoren van de Theologische Universiteit van de gereformeerde kerken in Nederland

Wij ondergetekenden, deputaten-curatoren van de Theologische Universiteit van de gereformeerde kerken in Nederland, beloven hierbij, met een goed geweten voor de Here, dat wij nauwkeurig toezicht zullen houden op de docenten van de Theologische Universiteit.
Wij beloven in het bijzonder erop te zullen toezien dat uit hun onderwijs alles geweerd blijft wat zou afwijken van de Heilige Schrift of inbreuk zou maken op de leer van de drie formulieren van eenheid — de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels —; en dat zij deze leer in alle onderdelen met toewijding onderwijzen en trouw verdedigen, zonder openlijk of anderszins, al of niet rechtstreeks, iets te leren of te publiceren wat daarmee in strijd is.
Voorts beloven wij erop te zullen toezien dat het niveau van de wetenschappelijke vorming tot dienaren van Gods Woord blijft gewaarborgd. Tenslotte beloven wij dat wij, indien er enige bedenking tegen de leer van een van de docenten bij ons zou rijzen, deze bedenking met hem zullen bespreken en een nadere verklaring van zijn gevoelen zullen eisen; en dat wij, indien onze bedenking niet wordt weggenomen, deze ter kennis zullen brengen van de kerken, in haar generale synode vergaderd.

(Groningen 1946, artt. 101, 117, bijlage 3, blz. 147; Spakenburg-Noord 1987, art. 92)