Bijlage 6

(bij art. 7 K.O.)

 

Akte van ontslag van de classis aan een vertrekkende predikant

De classis van de gereformeerde kerken in het ressort van ..................... d.d. .......... heeft kennis genomen van de mededeling van de Gereformeerde Kerk te ......, dat de weleerwaarde heer ds. ........., die sedert ........... dienaar van het Woord van God bij die kerk is, het op hem uitgebrachte beroep naar de Gereformeerde Kerk te ........ heeft aangenomen, en dat de
raad van de Gereformeerde Kerk te ............ heeft besloten ds. .......... van zijn verbintenis aan die kerk te ontslaan met ingang van .............. zijnde de dag, waarop hij aan de kerk te .............. zich ten volle zal verbinden.
Zij heeft besloten:
1. ds. ...... van zijn dienst in de classis van .............. op de meest eervolle wijze te ontslaan met ingang van ..., zijnde de dag, waarop hij aan de dienst in de classis van ........ zal worden verbonden;
2. aangaande ds. ........ te verklaren, dat hij heel de tijd van zijn werkzaamheid in deze classis trouw en ijverig in zijn dienstwerk, christelijk en godvrezend in zijn belijdenis en in zijn levenswandel zonder aanstoot te geven en onbesproken in het midden van de kerken van de classis heeft verkeerd;
3. aan ds. ...... van dit ontslag en van deze verklaring een akte te verlenen in tweevoud, opdat deze stukken hem volgens de artikelen 6 en 7 van de kerkorde bij de Gereformeerde Kerk te .......... en bij de eerstkomende classis van ......... mogen dienen als wettige akte van ontslag van de kerk te ......... en van de classis van ............ waar hij heeft gediend, en als goede attestatie inzake leer en leven; en
4. ds. ........... bij zijn aanstaand vertrek aan de Here en zijn genade op te dragen, met oprechte dankbetuiging voor de trouwe arbeid, die hij ongeveer ........ jaren bij de kerken in deze classis heeft verricht en die hier in dankbare herinnering zal blijven, en met de hartelijke bede, dat de Here de vrucht van die arbeid zal bestendigen en hem in de classis waar hij thans gaat dienen ook tot zegen van velen zal doen werkzaam zijn.

De classis voornoemd:
Namens haar:
(h.t. praeses)
(h.t. scriba)
(h.t. assessor)