Bijlage 14

(bij art. 18 K.O.)

 

Ondertekeningsformulieren voor de docenten aan de Theologische Universiteit

Ondertekeningsformulier voor docenten aan de Theologische Universiteit die in vaste dienst staan

Wij ondergetekenden, docenten in vaste dienst aan de Theologische Universiteit van de gereformeerde kerken in Nederland, verklaren hierbij voor het aangezicht van de Here, oprecht en met een goed geweten, dat wij er hartelijk van overtuigd zijn dat de leer van de drie formulieren van eenheid — de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels — in alle delen geheel met Gods Woord overeenstemt.
Wij verplichten ons dat wij deze leer met toewijding zullen onderwijzen en trouw verdedigen, zonder dat wij openlijk of anderszins, al of niet rechtstreeks, iets zullen leren of publiceren wat daarmee in strijd is. Verder verbinden wij ons, dat wij niet alleen elke dwaling, die in strijd is met deze leer, zullen afwijzen, maar die ook zullen weerleggen, bestrijden en helpen weren.
Voor het geval wij ooit een bedenking tegen deze leer of een afwijkende mening zouden krijgen, beloven wij dat wij die niet openlijk noch anderszins zullen uiteenzetten, leren of verdedigen, hetzij mondeling of schriftelijk, maar dat wij ons gevoelen aan de gereformeerde kerken in Nederland, in generale synode samengekomen, voor onderzoek zullen voorleggen.
Wij verklaren dat wij daarbij bereid zullen zijn ons altijd aan haar oordeel te onderwerpen. Indien wij in strijd hiermee handelen, zullen wij als gevolg daarvan terstond worden geschorst.
Voor het geval het college van deputaten-curatoren van de Theologische Universiteit ooit van oordeel zou zijn dat wij ons in leer of leven dermate hebben misgaan, dat het ons een beperking van onze werkzaamheden moet opleggen, beloven wij ons dienovereenkomstig te zullen gedragen.
Voor het geval de generale synode van de gereformeerde kerken in Nederland om gegronde redenen, ter wille van de bewaring van de eenheid en de zuiverheid in de leer, ooit een nadere verklaring zou eisen van ons gevoelen omtrent enig deel van deze leer, beloven wij dat wij daartoe altijd bereid zullen zijn. Indien wij deze belofte niet nakomen, zullen wij als gevolg daarvan terstond worden geschorst.

 

Ondertekeningsformulier voor docenten aan de Theologische Universiteit die niet in vaste dienst staan

Wij ondergetekenden, docenten aan de Theologische Universiteit van de gereformeerde kerken in Nederland die niet in vaste dienst aan haar zijn verbonden, verbinden ons onze werkzaamheden te verrichten in gebondenheid aan de leer van Gods Woord, die in de Heilige Schrift ons is geopenbaard en waarvan de gereformeerde kerken in dit land belijdenis doen in de drie formulieren van eenheid, namelijk de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.
Wij beloven ons te zullen wijden aan de taak die in onze benoemingsbrief is omschreven, ons te zullen onderwerpen aan de regels die in het statuut van de Theologische Universiteit en in het reglement voor docenten zijn geformuleerd, en ons te zullen houden aan de instructies die ons vanwege de academische senaat voor de te verrichten werkzaamheden zullen worden verstrekt.
Wij aanvaarden over ons in de uitoefening van deze werkzaamheden het toezicht van deputaten-curatoren van de Theologische Universiteit.
Wij beloven eveneens onze werkzaamheden te zullen beëindigen of beperken, indien deputaten-curatoren dit van ons zouden verlangen, onverminderd ons recht van beroep op de generale synode.

(’s-Gravenhage 1914, art. 27, bijlage Ia, blz. 107; Spakenburg-Noord 1987, art. 95)