Bijlage 29

(bij art. 46 K.O.)

 

Verzendregeling deputatenrapporten, Acta en Handelingen

1. Voor de toezending van deputatenrapporten geldt de volgende regeling:

a. kerken tot 500 zielen ontvangen 2 exemplaren
kerken tot 1000 zielen ontvangen 3 exemplaren
kerken tot 1500 zielen ontvangen 4 exemplaren
kerken tot 2000 zielen ontvangen 5 exemplaren
kerken met meer dan 2000 zielen ontvangen 6 exemplaren;
b. deputaten van de generale synode en hun secundi ontvangen ieder 1 exemplaar van het door hun deputaatschap opgestelde rapport;
deputaten BBK ontvangen van hun rapport dertien exemplaren extra o.a. voor verzending naar kerken in het buitenland;
c. deputaten voor generaal-synodale publicaties (primi) ontvangen ieder 1 exemplaar van alle uit te brengen rapporten;
d. senaat, hoogleraren en overige docenten aan de Theologische Universiteit ontvangen ieder 1 exemplaar;
e. telkens 1 exemplaar wordt verzonden aan de redacties van de regionale gereformeerde kerkbladen, van De Reformatie en van het Nederlands Dagblad;
f. het Archief- en Documentatiecentrum ontvangt 5 exemplaren voor het generaal-synodaal archief;
g. de samenroepende kerk ontvangt 40 exemplaren voor toezending aan de afgevaardigden van de particuliere synoden, 10 exemplaren ten behoeve van adviseurs buiten de kring van de gewone hoogleraren en bovendien de dan nog resterende exemplaren ten dienste van de synode;
h. de bibliotheek van de Theologische Universiteit ontvangt 2 exemplaren;
i. (aanvullende) rapporten worden uiterlijk één maand voor aanvang van de synode aan de kerken toegezonden;
j. over de toezending van een (aanvullend) rapport later dan één maand voor aanvang van de synode, beslissen deputaten generaal-synodale publicaties.

Voor de toezending van de Acta geldt de volgende regeling.

De Acta worden toegezonden aan:
a. hen die als afgevaardigden (primi, secundi of tertii) één of meer dagen hebben deelgenomen aan het werk van de synode;
b. de samenroepende kerk 6 exemplaren voor de predikant(en), koster en andere hoofdmedewerkers;
c. de kerkenraden, de classes en de particuliere synoden van De Gereformeerde Kerken in Nederland;
d. de senaat, het curatorium, de hoogleraren en docenten, alsmede de emeriti-hoogleraren aan de Theologische Universiteit;
e. het Archief- en Documentatiecentrum, in vijfvoud, voor bewaring in het generaal-synodaal archief;
f. deputaten BBK dertien exemplaren o.a. voor verzending naar kerken in het buitenland;
g. deputaten voor generaal-synodale publicaties 1 exemplaar voor elke primus deputaat;
h. de bibliotheek van de Theologische Universiteit 2 exemplaren;
i. de bibliotheek van de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn.

Voor de toezending van de Handelingen geldt de volgende regeling.

De Handelingen worden toegezonden aan:
a. hen die als afgevaardigden (primi, secundi, of tertii) één of meer dagen aan het werk van de synode hebben deelgenomen;
b. de kerkenraden van de Gereformeerde Kerken in Nederland;
c. de gewone hoogleraren van de Theologische Universiteit in hun functie als adviseurs van de generale synode;
d. het Archief- en Documentatiecentrum, in drievoud, voor bewaring in het generaal-synodaal archief;
e. het curatorium van de Theologische Universiteit ten behoeve van het archief.

(Berkel en Rodenrijs 1996, art. 96-5)