Bijlage 33

(bij art. 25 K.O.)

 

Ondertekeningsformulier studiebegeleider en docent algemene theologische vakken bij de Gereformeerde Missiologische Opleiding

Wij, ondergetekenden, studiebegeleider en docent algemene theologische vakken bij de Gereformeerde Missiologische Opleiding, verbinden ons onze werkzaamheden te verrichten in gebondenheid aan de leer van het Woord van God, welke in de Heilige Schrift ons geopenbaard is en waarvan de gereformeerde kerken belijdenis doen in de drie formulieren van eenheid.
Wij aanvaarden in de uitoefening van onze functie het toezicht van deputaten-curatoren van de Gereformeerde Missiologische Opleiding.
Wij beloven ons te zullen .houden aan de instructies die ons vanwege deputaten-curatoren van de Gereformeerde Missiologische Opleiding zullen worden verstrekt.
Wij beloven eveneens onze werkzaamheden terstond te zullen beëindigen of beperken indien deputaten-curatoren dit van ons zouden verlangen, en in die gevallen de onder onze berusting zijnde stukken van de Gereformeerde Missiologische Opleiding binnen een week over te dragen aan de secretaris van het college deputaten-curatoren.

(Spakenburg-Noord 1987, art. 84)