Bijlage 9

(bij art. 13 K.O.)

 

Akte van emeritus-verklaring

De classis van de gereformeerde kerken van .............. d.d. ............... heeft kennis genomen van de mededeling namens de raad van de Gereformeerde Kerk te ............... dat de weleerwaarde heer ds. .............., sedert ............... dienaar van het Woord van God bij die kerk, heeft verzocht te mogen worden ontslagen van de verplichtingen die zijn ambtswerk met zich brengt, en dat de kerkeraad van ............ in zijn vergadering op ............... heeft besloten voor zijn deel in dit verzoek te bewilligen, gelet op de hiervoor aangevoerde reden, immers zijn ouderdom (of: zijn voortdurende ziekte, tengevolge waarvan hij niet meer in staat is zijn ambtswerk te verrichten, zoals blijkt uit de overgelegde verklaringen van bevoegde deskundigen; of: zijn invaliditeit).
Zij heeft tevens kennis genomen van de verklaring van genoemde kerkeraad, dat hij aan zijn emeritus-dienaar een behoorlijk jaarlijks levensonderhoud heeft toegekend, dat in twaalf gelijke maandelijkse termijnen zal worden uitbetaald.
Zij heeft besloten, gesteund door de deputaten naar art. 49 K.O. van de particuliere synode van ............ d.d. .............., de weleerwaarde heer ds. .......... op de meest eervolle wijze emeritus te verklaren met ingang van ............
Gaarne voegt zij hieraan toe de verklaring, dat ds. ... ........... gedurende heel de tijd van zijn werkzaamheid in deze classis trouw en ijverig in zijn dienstwerk, christelijk en godvrezend in zijn belijdenis en in zijn wandel zonder aanstoot te geven en onbesproken in het midden van deze classis heeft verkeerd.
Zij draagt ds. .............. voor zijn verdere levenstijd aan de Here en zijn genade op met oprechte betuiging van dank voor de trouwe arbeid, die hij ongeveer jaren bij deze classis heeft verricht en die hier in dankbare herinnering zal blijven, en met de hartelijke bede, dat het de Here van de kerk en de Koning van de koningen mag behagen, de vrucht van die arbeid te bestendigen.
De classis voornoemd,

Namens haar,
(h.t. praeses)
(h.t. scriba)
(h.t. assessor)