Bijlage 24

(bij art. 32)

 

Geloofsbrief voor afgevaardigden naar meerdere vergaderingen

a. Geloofsbrief van een kerkeraad aan een classis

L.S.
De raad van de Gereformeerde Kerk te….heeft in zijn vergadering d.d……. afgevaardigd naar de classis van de gereformeerde kerken van….., die D.V. zal samen komen op…. te…… de broeders….. (volgen de namen van de afgevaardigden met aanwijzing van elks eventuele vervanger).
Hij gaf deze broeders last en volmacht om namens hem en als was hij zelf in zijn geheel in de classis tegenwoordig volgens het Woord van God en in gebondenheid aan de drie formulieren van eenheid van de gereformeerde kerken in Nederland en in overeenstemming met de geldende gereformeerde kerkorde te helpen handelen en besluiten over alle kerkelijke zaken, die naar recht in de classis aan de orde zullen komen en tot haar bevoegdheid en taak behoren.
Hij verklaart voorts, dat hij overeenkomstig artikel 31 van de kerkorde de uitspraken die bij meerderheid van stemmen zijn gedaan als bindend zal aanvaarden, tenzij wordt bewezen dat zij in strijd zijn met het Woord van God of met de kerkorde.

Voorde kerkeraad voornoemd:
(h.t. praeses)
(h.t. scriba)

b. Geloofsbrief van een classis aan een particuliere synode

L.S.
De classis van de gereformeerde kerken van ….. d.d. ….. heeft (in haar zitting d.d. …..) afgevaardigd naar de particuliere synode van de gereformeerde kerken in ……, die D.V. zal samenkomen op …… te ……, de broeders …..(volgen de namen en adressen van de afgevaardigden, met aanwijzing van elks eventuele vervanger).
Zij gaf deze broeders last en volmacht om namens de kerken die haar hebben gevormd en als waren deze kerken zelf in haar geheel in de synode aanwezig, volgens het Woord van God en in gebondenheid aan de drie formulieren van eenheid van de gereformeerde kerken in Nederland en in overeenstemming met de geldende gereformeerde kerkorde te helpen handelen en besluiten over alle kerkelijke zaken, die naar recht in de synode aan de orde zullen komen en tot haar bevoegdheid en taak behoren.
De kerken die deze classis hebben gevormd verklaren voorts, dat zij overeenkomstig artikel 31 van de kerkorde de uitspraken die bij meerderheid van stemmen zijn gedaan als bindend zullen aanvaarden, tenzij wordt bewezen dat zij in strijd met het Woord van God of met de kerkorde.

Voor de classis voornoemd:
(h.t. praeses)
(h.t. scriba)
(h.t. assessor)

c. Geloofsbrief van een particuliere synode voor een generale synode

L.S.
De particuliere synode van de gereformeerde kerken in ….. d.d. …… gehouden te ….. heeft (in haar zitting d.d. ……..) afgevaardigd naar de generale synode van de gereformeerde kerken in Nederland, die D.V. zal samenkomen op te , de broeders…… (volgen de namen en adressen van de afgevaardigden, met aanwijzing van elks eventuele vervanger).
Zij gaf deze afgevaardigden last en volmacht om namens de gereformeerde kerken…… (de naam van het particulier-synodale ressort), die haar hebben gevormd, en als waren deze kerken zelf in haar geheel in de generale synode aanwezig, volgens het Woord van God en in gebondenheid aan de drie formulieren van eenheid van de gereformeerde kerken in Nederland en in overeenstemming met de geldende gereformeerde kerkorde te helpen handelen en besluiten over alle kerkelijke zaken die naar recht in de generale synode aan de orde zullen komen en tot haar bevoegdheid en taak behoren.
De kerken in…… (de naam van het particulier-synodale ressort) die deze particuliere synode hebben gevormd verklaren verder dat zij naar artikel 31 van de kerkorde de uitspraken die bij meerderheid van stemmen zijn gedaan als bindend zullen aanvaarden, tenzij wordt bewezen dat zij in strijd zijn met het Woord van God of met de kerkorde.

Namens de paticuliere synode voornoemd:
(h.t. praeses)
(h.t. scriba)
(h.t. assessor)