Die vergaderings

Artikel
34

Taak van voorsitter en skriba

Dit is die taak van die voorsitter om die sake wat behandel moet word, duidelik aan die orde te stel. Hy moet sorg dat die besprekings ordelik verloop. Hy moet sprekers wat stry oor kleinighede of wat hulle deur hul emosies laat meevoer, die woord ontneem en hulle berispe as hul nie luister nie. Sy taak is beëindig as die vergadering afgesluit is.

Saam met die voorsitter sal ’n skriba aangewys word wat alles sal aanteken wat vir skriftelike vaslegging van waarde is.