Die vergaderings

Artikel
31

Beroep op ’n meerdere vergadering

As iemand meen dat hy deur die uitspraak van ’n mindere vergadering veronreg is, kan hy hom op die meerdere vergadering beroep.

Die uitspraak wat met meerderheid van stemme aanvaar is, sal as bindend aanvaar word, tensy daar bewys word dat dit in stryd is met die Woord van God of met die Kerkorde.