Opsig oor die leer en die erediens

Artikel
60

Toelating tot die nagmaal

Die kerkraad sal slegs diegene wat belydenis van hulle geloof volgens die gereformeerde leer afgelê het en wat godvresend lewe, tot die nagmaal van die Here toelaat. Diegene wat uit susterkerke kom, sal op grond van ’n goeie attestasie van leer en lewe toegelaat word.