Die vergaderings

Artikel
46

Die algemene sinode

Die algemene sinode sal een keer in drie jaar gehou word, tensy daar dringende redes is om eerder te vergader.

Elke partikuliere sinode vaardig twee predikante en twee ouderlinge af.

Indien die algemene sinode na die oordeel van ten minste twee partikuliere sinodes binne die drie jaar saamgeroep moet word, sal die aangewese sameroepende kerk die tyd en plek daarvoor vasstel met die goedkeuring van sy partikuliere sinode.