Hoofdstuk 1: De ambten in de kerk

IV. De ouderlingen en de diakenen

Artikel
25

Ouderlingen, diakenen, dienaren des Woords en docenten aan een theologische opleiding zullen bij hun bevestiging in het ambt dan wel de aanvaarding van hun taak blijk geven van hun instemming met de gereformeerde belijdenis door ondertekening van een formulier dat door de synode is vastgesteld.

Zij die met goed gevolg het kerkelijk examen hebben afgelegd, zullen in de bijeenkomst van de classis, waarin de beroepbaarstelling plaatsvindt, van diezelfde instemming blijk geven door ondertekening van een afzonderlijk formulier, dat door de synode is vastgesteld.