Hoofdstuk 3: Leer, sacramenten en eredienst van de kerk

Artikel
50

Voor het weren van valse leer en dwaling, die via lectuur en andere communicatiemiddelen het leven van de gemeente bedreigen, zullen de predikanten en de ouderlingen onderricht en bijbelse tegenargumenten geven, waarschuwen en vermanen, zowel in de prediking als bij het catechetisch onderwijs en het huisbezoek.