Hoofdstuk 1: De ambten in de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel
17

Ten aanzien van de dienaren des Woords zal zoveel mogelijk gestreefd worden naar gelijkheid, zowel wat betreft de plichten als de rechten die hun ambtswerk met zich brengt, een en ander ter beoordeling van de kerkenraad en, indien nodig, van de classis.

Hetzelfde beginsel dient ook in acht te worden genomen met betrekking tot ouderlingen en diakenen.