Hoofdstuk 1: De ambten in de kerk

IV. De ouderlingen en de diakenen

Artikel
23

De diakenen zullen zo nodig, hetzij met andere diaconieën, hetzij met instellingen die zich bewegen op het terrein van diaconaal en maatschappelijk werk, geregeld contact onderhouden, en zo mogelijk samenwerken voor de uitoefening van hun ambtelijke opdracht.