Hoofdstuk 4: Het vermaan en de tucht van de kerk

Artikel
74

Wanneer dienaren des Woords, ouderlingen of diakenen een openbare grove zonde bedrijven zullen de ouderlingen en de diakenen, direct na voorafgaand onderzoek door de kerkenraden van de plaatselijke en de meest nabij gelegen gemeente, uit hun ambt ontzet worden. De dienaren des Woords zullen in zo’n geval geschorst worden, waarna de classis met advies van deputaten naar Art. 45 K.O. beoordeelt of zij afgezet moeten worden.