Van de leer, sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
56

Het verbond Gods zal aan de kinderen der christenen met de Doop, zo haast als men de bediening daarvan hebben kan, bezegeld worden, en dat in de openbare verzameling, wanneer Gods Woord gepredikt wordt. Doch ter plaatsen waar niet zoveel predikatiën gedaan worden, zal men een zekere dag in de week verordenen, om de Doop extraordinair te bedienen, zo nochtans dat het zonder predikatie niet zal geschieden.