Van de leer, sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
62

Een iedere kerk zal zulk een manier van bediening van het Avondmaal houden als zij oordeelt tot de meeste stichting te dienen. Welverstaande nochtans dat de uitwendige ceremoniën in Gods Woord voorgeschreven, niet veranderd worden en alle superstitie vermeden wordt en dat na voleinding van de predikatie en de algemene gebeden op de predikstoel het formulier van het Avondmaal, mitsgaders het gebed daartoe dienende, vóór de tafel zal worden gelezen.