Van de leer, sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
53

De dienaren van het Woord Gods, idem de professoren in de theologie (hetwelk ook de andere professoren wel betaamt) zullen de Belijdenis des Geloofs der Nederlandse Kerken ondertekenen, en de dienaren die zulks zullen refuseren, zullen de facto van hun dienst bij de kerkenraad of de classis opgeschort worden, tot de tijd dat zij zich daarin geheel verklaard zullen hebben; en indien zij obstinaat in weigering blijven, zullen zij van hun dienst geheel afgesteld worden.