Van de leer, sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
68

De dienaren zullen alom ’s zondags ordinaarlijk in de namiddagse predikatie de somma der christelijke leer in de catechismus, die tegenwoordig in de Nederlandse kerken aangenomen is, vervat, kort uitleggen, alzo dat deze jaarlijks mag geëindigd worden, volgende de afdeling van de catechismus zelf daarop gemaakt.