Artikel
56

De bediening des Doops

Het verbond Gods zal aan de kinderen der christenen met de Doop, zo haast als men de bediening deszelven hebben kan, verzegeld worden, en dat in openbare verzameling, wanneer Gods Woord gepredikt wordt. Doch ter plaatse waar niet zovele predikatiën gedaan worden, zal men een zekere dag in de week verordenen, om den Doop extra-ordinaarlijk te bedienen, zo nochtans, dat ’t zelve zonder predikatie niet geschiede.