Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
58

De Dienaers zullen int doopen soo den jonger kinderen als der bejaerder persoonen / die formulieren vande instellinghe ende ghebruyck des Doops / welck tot dien eynde onderscheydentlijck beschreven zijn / ghebruycken.