Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
70

Alsoo bevonden wordt dat tot noch toe verscheyden gebruycken in houwelijcxsche saecken alomme onderhouden zijn / ende nochtans wel oirbaer is gelijckformicheyt daer inne gepleeght te worden : soo sullê de Kercken blijvê by het gebruyck ‘twelcke sy conform Gods Woordt ende voorgaende Kerckelijcke ordinautien tot noch toe onderhouden hebben / tot dat by der hoogher Overicheydt (diemen daer toe met den eersten sal versoecken) een Generale Ordinantie / met advijs der Kercken-Dienaren / daer op gemaeckt sal zijn / tot de welcke dese Kercken-ordeningh haer in dit stuck refereert.