Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
54

Insghelijcx sullen oock de School-Meesters ghehouden zijn de Artijckelen als boven / ofte in de plaetse van dien den Christelijcken Catechismum te onderteeckenen.