Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
52

De Dienaers sullen int Doopen het formulaer vande instellinghe ende ghebruyck des Doops, t’welck tot dien eynde beschreven is, ghebruycken.