Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
53

De namen der ghedoopten, mitsgaders der Ouderen ende Ghetuyghen, Item den tijdt des Doops, sullen opgheteeckent worden.