Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
48

Insghelijcx sullen oock de School-Meesters ghehouden zijn de Artijckelen als boven, ofte in plaetse van dien den Christelijcken Catechismum te onderteeckenen.