Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
58

Daer de Lijck-Predicatien niet en zijn, salmense niet instellen: Ende daerse nu alreede zijn aenghenomen, sal neersticheyt gedaen worden om de selve met de ghevoeghlijcxte middelen af te doen.