Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
56

Het Avontmael des Heeren sal ten twee Maenden eens, soo veel het moghelijck is, ghehouden werden: ende sal stichtelijck zijn daer het de gheleghentheyt der Kercken lijden can, dat op den Paes-dagh, Pincxter-dagh ende Christ-dagh het selve geschiede. Doch ter plaetsen daer noch gheen Kerckelijcke ordre en is, salmen eerst Ouderlinghen ende Diakenen by provisie stellen.