(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

Artikel
73

21. Ghelijckerwijs het Avontmael des Heeren in die plaetsen niet behoort bedient te worden daer noch gheen kerckelicke ordeninghe ghestelt en is, alsoo sal men’t in den welghestelden kercken alle twee maenden soo vele moghelick is bedienen.
Dogh sal men den kercken in sonderheyt den heymelicken ende die onder het cruyse sitten, hare vrijheyt laten dat soo dickmael te houden alset haer ghelegen is.