Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
63

Het Avontmael des Heeren sal ten twee Maenden eens / soo veel het mogelijck is / ghehouden werden : ende sal stichtelijck zijn daer het de gelegentheyt der Kercken lijden can / dat op den Paesdagh / Pincxterdagh ende Christ-dagh hetselve gheschiede. Doch ter plaetsen daer noch gheen Kerckelijcke ordre en is / salmen eerst Ouderlinghen ende Diakenen by provisie stellen.