(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

Artikel
71

19. Terwijle het H. Avontmael bedient wordt, sal men somighe capittelen uut den Propheten ofte Evangelisten van het lijden Christi voorlesen ofte eenighe Psalmen singhen na en dat eene yeghelicke kercke oorboerlick te sijn oordeelen sal.